Smlouva o půjčce - vzor smlouvy

půjčky Hledáte vzor smlouvy o zapůjčení peněz? Inspirujte se smlouvama volně stažitelných na našich stránkách. Smlouvy jsou udělány, co nejvíce jednoduše, aby jim rozuměl každý a nedalo se v ních skrývat dodatky.


Vzor smlouvy o půjčce

Podívejte se, co by měla smlouva obsahovat a nebo si ji přímo stáhněte bezplatně do svého počítače.
půjčky Nebankovní online půjčka
Využijte bezplatné inzerce nebo našich partnerských programů. Potřebujete hypotéku? Přestavujete dům nebo potřebujete vyplatit exekuci? I s tím Vám můžeme pomoci - zažádejte u nás v nezávazném online formuláři a my Vám pomůžeme všechny problémy vyřešit.

Žádost je nezávazná, stačí ji jen online vyplnit. Naši specialisté se Vám ozvou a nabídnou ty nejlepší schůdná řešení.


vzor jednorázové půjčky:

SMLOUVA O PŮJČCE SPLATNÁ JEDNORÁZOVĚ

Jirka Sirka 
Rč. 000000/0000,
Bytem: Praha, Ostravská 11
(Dále jen jako věřitel)

a

Jirka Oliva
Rč. 100000/0000,
Bytem: Brno, Modrá 15
(Dále jen jako dlužník)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o půjčce

I.

Věřitel přenechal dnešního dne dlužníkovi jako půjčku částku 50.000,- Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých) v hotovosti. Dlužník podpisem této smlouvy přijetí částky potvrzuje.

II.

Dlužník se zavazuje půjčku splatit, spolu s dohodnutým úrokem, v hotovosti, jednorázově, v místě bydliště věřitele dne 20. 11. 2008 v 12:00 hodin.

III.

Smluvní strany sjednávají jednorázový úrok ve výši 9,5 % z půjčené částky.

IV.

V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu vzniklé škody.

V.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro věřitele a dlužníka.
Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.
V Brně dne 1. 2. 2008

Jirka Sirka Jirka Oliva 
věřitel dlužník

Poznámka ke vzoru:

Smlouva o půjčce je upravena v § 657 Občanského zákoníku. Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Při půjčce lze sjednat úroky, jejichž výše nebude odporovat dobrým mravům.

Smlouva ke stažení ve formátu doc ( MS Office ) ZDE


vzor půjčky #2:

  • Pan(í): …….….….….….….….…..
  • Narozen(a): …….….….….….….….…...
  • bytem: …….….….….….….….…..
  • (dále jen „věřitel“)
  • a
  • Pan(í): …….….….….….….….…..
  • Narozen(a): …….….….….….….….…...
  • bytem: …….….….….….….….…..
  • (dále jen „dlužník“)

uzavírají podle ustanovení § 657 a dalších Občanského zákoníku tuto smlouvu o půjčce peněz

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí věřitelových finančních prostředků dlužníkovi v celkové výši….… Kč (slovy….…. korun českých) (dále jen „předmět plnění“) a dlužník následně přijímá do vlastnictví předmět plnění za dále deklarovaných podmínek. II. Práva a povinnosti věřitele a dlužníka

Věřitel se zavazuje předat dlužníkovi při podpisu této smlouvy sjednaný obnos. Dlužníkovým podpisem je zaručeno, že dlužník poskytnutý předmět plnění převzal. Dlužník se zavazuje předmět plnění vrátit do …………… . Dlužník má možnost také vrátit předmět plnění i před datem splatnosti stanoveným ve smlouvě. Věřitel a dlužník se dohodli na úroku, který bude splatný v den navrácení předmětu plnění a to ve výši…...% ze zapůjčené částky. Věřitel a dlužník se také dohodli, že pokud bude dlužník v prodlení s navrácením předmětu plnění věřiteli, zaplatí dlužník věřiteli penále ve výši….% z dlužné částky za každý den prodlení. III. Závěrečná ustanovení

Věřitel a dlužník prohlašují, že po přečtení této smlouvy souhlasí s uvedeným obsahem a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou stranu, přitom každé vyhotovení této smlouvy má platnost originálu. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují výše uvedení, věřitel a dlužník, své vlastnoruční podpisy.

* Datum a místo: …….….….….….….….….. * Podpisy: …….….….….….…... …….….….….….….….…..

dlužník věřitel

Smlouva ke stažení ve formátu doc ( MS Office ) ZDE

Kdo nám fandí: